Regulamin konkursu „Lato na Paryskim - Jesień w Paryżu”

Kup mieszkanie
i wygraj wycieczkę do Paryża

1.

Skontaktuj się z Doradcą Klienta w naszym bydgoskim biurze.

2.

Wybierz z nim mieszkanie, które spełnia Twoje oczekiwania.

3.

Podpisz umowę.

4.

Wyślij na adres marketing@budlex.pl odpowiedź - Dlaczego chciałbyś /chciałabyś spędzić wraz z osobą towarzyszącą weekend w Paryżu?

5.

Trzymaj kciuki i czekaj na ogłoszenie wyników konkursu.

Pokaż regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs „Lato na Paryskim - Jesień w Paryżu”, zwany w dalszej części Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Budlex Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000622919, zwany dalej Organizatorem.

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG.

 1. Konkurs trwa od dnia 15 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.
 2. Konkurs polega na udzieleniu najciekawszej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego powinienem spędzić jesienny weekend w Paryżu”.
 3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które w terminie od 19 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r. włącznie podpiszą umowę rezerwacyjną / przedwstępną / deweloperską na mieszkanie z oferty Organizatora znajdującego się na Osiedlu Paryskim w Bydgoszczy i przedstawią odpowiedź na pytanie wskazane w punkcie 2 powyżej.
 4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny w biurach sprzedaży Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.budlex.pl.
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać razem z danymi kontaktowymi (imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, adresem a-mail oraz numerem telefonu) na adres e-mail: marketing@budlex.pl.
 6. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie odpowiedzi, które:
  1. nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów
  2. nie godzą w dobre imię innych osób
  3. nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego
  4. nie są zabronione przez prawo
 7. Najciekawsze odpowiedzi zostaną wybrane przez Wewnętrzną Komisję powołaną przez Organizatora, zwaną dalej Komisją, w skład której wejdzie: dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej
 8. Do zadań Komisji należy:
  1. weryfikacja odpowiedzi,
  2. wybór Laureatów
  3. sporządzenie i podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik Konkursu,
 9. Komisja wybierze najciekawsze odpowiedzi najpóźniej do dnia 10.11.2018 r. spośród wszystkich pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń.
 10. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej i trybie jej odbioru e-mailem lub listem poleconym.
 11. W ramach konkursu wyłoniony zostanie Zwycięzca, który zdobędzie nagrodę główną oraz dwie osoby, które zdobędą nagrody dodatkowe. Nagrodą główną w Konkursie jest pobyt w Paryżu (czwartek-niedziela) dla dwóch osób w listopadzie 2018 r. o wartości 6.000,00 PLN obejmujący: przelot w obie strony oraz noclegi ze śniadaniami w hotelu minimum 3-gwiazdkowym. Nagrodami dodatkowymi: zaproszenie na kolację w jednej z bydgoskich restauracji o wartości 200,00 PLN.
 12. Organizator w terminie 14 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy i zdobywców nagród dodatkowych, powiadomi te osoby drogą mailową o wygranych.
 13. Zwycięzca nagrody głównej zobowiązany jest do uiszczenia obowiązującego podatku dochodowego od wygranej.

III. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W związku z RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 roku, poniżej przedstawiamy sposób i cel przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Spółka Budlex
  2. Kontakt, 02-797 Warszawa , ul. Klimczaka 1
  3. Kategorie danych: Przetwarzaniu będą podlegać dane podane w związku z zawartą umową rezerwacyjną/przedwstępną / deweloperską i w związku z przystąpieniem do konkursu.
  4. Ochrona danych Każdemu, kto przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe, Organizator zapewnia możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich edycji. Istnieje także możliwość usunięcia danych przez Administratora, na podstawie złożonego wniosku.
  5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. dane są przetwarzane w celach związanych z umową rezerwacyjną/ przedwstępną /deweloperską oraz konkursem. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych Osoby biorące udział w konkursie:
   • możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych;
   • możliwość edytowania swoich danych osobowych;
   • możliwość zwrócenia się z prośbą do Administratora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
   • możliwość zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o usunięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym usunięcie danych osobowych (tzw. bycie zapomnianym);
   • możliwość skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Przechowywanie danych osobowych Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną usunięte jedynie na wniosek uczestnika, który chce „być zapomnianym”.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu należy składać na piśmie, na adres Organizatora, przez cały okres trwania konkursu, ale nie później niż w terminie do 10 listopada 2018 r.
 2. Organizator w terminie 14 dni rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 3. Osoba, której zostanie udowodnione, iż nie posiada praw autorskich do nagrodzonej odpowiedzi, traci prawo do nagrody, a w przypadku zrealizowania nagrody zobowiązana jest do zwrotu jej wartości. Osoba taka zobowiązana jest ponadto do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Organizatora i innych podmiotów uczestniczących w organizacji Konkursu, powstałych w związku z brakiem takowych praw autorskich.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jak również jego odwołania bez podania przyczyn.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Skontaktuj się z nami

Warszawa

ul. Klimczaka 1

T +48 22 430 03 02

F +48 22 430 03 04

Toruń

ul. Lubicka 54

T +48 56 610 25 00

F +48 56 610 25 04

Bydgoszcz

ul. Jatki 4

T +48 52 340 02 44

F +48 52 340 08 18

Olsztyn

ul. Jana Pawła II 1a lok. 205

T +48 89 555 20 00

Newsletter

@
Poszukujesz mieszkania i chcesz wiedzieć
więcej? Zostaw kontakt. Oddzwonimy.

Zadzwoń:

Toruń: +48 56 610 25 33

Bydgoszcz: + 48 52 340 02 44

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij
x