Regulamin aplikacji

 1. Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  1. Administrator Aplikacji lub Administrator – Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, NIP: 5252662482; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622919,
  2. Aplikacja – dystrybuowana przez markety mobilne Play i AppStore, Aplikacja stanowiąca oprogramowanie przeznaczone do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych (tylko smartfon), umożliwiająca dostęp do Treści, a w szczególności: dostęp do zdalnego odczytu liczników zużycia ciepłej i zimnej wody, liczników zużycia ciepła w mieszkaniu w postaci raportów i wykresów, a także dostęp do aktualności,
  3. Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Aplikacji, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Urządzeń Mobilnych,
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści lub dostarczaniu informacji,
  5. Urządzenie Mobilne – smartfon, czyli przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, WiFi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS,
  6. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.
 2. Informacje ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji oraz zawiera postanowienia dotyczące polityki prywatności.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  4. Administrator może publikować aktualizacje Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji oraz korzystania ze wszystkich jej funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji. Zmianę polegającą na aktualizacji Aplikacji uważa się zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na Urządzenie Mobilne Użytkownika.
  5. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
  6. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym posiadającym dostęp do Internetu oraz spełniającym następujące wymagania techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 5.0 lub iOS w wersji min. 10.0.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, systemu odczytu danych z Urządzeń Mobilnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
  8. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
  9. Warunki zawarcia i rozwiązania umów dotyczących świadczenia Usług, dla których Administrator ustanowił regulaminy szczegółowe, określają te regulaminy.
  10. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie ze swojego Urządzenia Mobilnego.
  11. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
  12. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika jest bezpłatne.
 3. Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
  2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  4. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w części 4 niniejszego Regulaminu.
  5. Licencja, o której mowa w ust. 3.2 i 3.3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
  6. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
  7. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Zasady udostępniania Treści
  1. Informacje ogólne:
   1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości Dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.
   2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
    1. a) w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i szczegółowymi regulaminami określającymi sposób świadczenia poszczególnych Usług (w przypadku ich wydania przez Administratora),
    2. b) w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych,
    3. c) w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet,
    4. d) z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
   3. Administrator podkreśla, iż dane z liczników wody i ciepła rejestrowane w aplikacji są wyłącznie w celach informacyjnych dla Użytkownika. Nie mogą one stanowić podstawy do roszczeń względem administracji budynku lub zarządcy nieruchomości rozliczającego przedmiotowe media w czynszach za lokale mieszkalne i niemieszkalne.
   4. Administrator Aplikacji nie ma wpływu na prawidłowość działania zainstalowanego na nieruchomości systemu zdalnego odczytu.
   5. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości. Wszelkie braki w odczytach, awarie w systemie zdalnego odczytu należy zgłaszać w pierwszej kolejności do administracji budynku lub zarządcy nieruchomością, w której znajduje się dany lokal.
   6. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
  2. Wymagania:
   1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Treści musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją zgodnie z częścią 2, punkt 2.4 i 2.5 niniejszego Regulaminu.
   2. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:
    • połączenie bezprzewodowe z siecią Internet;
    • brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją treści;
    • połączenie z Internetem w celu pobrania nowych Treści (Aplikacja działa w trybie on – line, tj. kiedy w Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off – line. Administrator nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie off – line);
    • dla funkcji związanych z lokalizacją wewnątrz budynków oraz lokalnymi podpowiedziami, wymagane jest włączenie funkcji Bluetooth.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: aplikacja@budlex.pl
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem, nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem (wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu „Informacje o telefonie” lub podobnym, np. „Android 5.0 numer kompilacji KTU84L”, „iOS wersja 10.0 numer kompilacji 11A4665”); opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, dział aplikacji, rodzaj Treści itp.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu ich zgłoszenia.
  4. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na podany w treści zgłoszenia adres e-mail lub za pomocą powiadomienia w Aplikacji.
 6. Polityka Prywatności
  1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji jest Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1.
  3. Zakres informacji przetwarzanych przez Administratora zgodny jest z formularzami rejestracyjnymi nowego Użytkownika i obejmuje dane (imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz zasadami składania reklamacji. Podanie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z Usług i Aplikacji, brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji.
  4. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.
  5. Użytkownik może również dobrowolnie wyrazić zgodę przetwarzanie danych osobowych, takich jak: adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, w celu otrzymywania od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną oraz za pomocą wiadomości tekstowych (SMS).
  6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.
  7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych).
  8. Dla poszczególnych Usług mogą pojawić się dodatkowe zgody na przetwarzanie danych wymaganych w celu ich realizacji. W takiej sytuacji zakres danych i cel ich przetwarzania każdorazowo przedstawiony będzie we właściwym formularzu zgody.
  9. Użytkownik może również dobrowolnie udostępniać informacje o swoim położeniu (dane geolokalizacyjne) oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Push. W systemie Użytkownika Aplikacja ma za jego uprzednią zgodą dostęp do: Galeria, Mechanizmu Bluetooth; Wysyłania powiadomień typu Push; Udostępniania materiałów w serwisach społecznościowych.
  10. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze które mogą znajdować się w Aplikacji, a także za politykę dostawców Aplikacji w szczególności firmy Google i Apple.
  11. Administrator zastrzega, iż dane dotyczące Użytkowników mogą być udostępnianie właściwym organom, które zgłoszą takie żądanie, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
  12. Administrator dołoży najwyższych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem innych osób oraz przed ich zgubieniem/ zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
  13. W przypadku niedozwolonego korzystania z Aplikacji, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
  14. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania jak również wycofania udzielonych zgód. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz treści wyrażonych zgód, jak również ma możliwość ich edycji/uzupełniania korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji.
  15. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  16. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika (w tym numer IP) oraz czasu połączenia Użytkownika z Aplikacją. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz w celu zbierania ogólnych danych statystycznych.
  17. W przypadku danych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Aplikacji, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Aplikacji, na czas zgodny z przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody.
  18. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego Usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
  19. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
  20. Wszelkie zawiadomienia odnośnie ochrony danych osobowych powinny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: aplikacja@budlex.pl
 7. Postanowienia Końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
  2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.budlex.pl i w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w Aplikacji.
  3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w Aplikacji.
  4. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.
  5. Administrator może w każdym czasie wycofać dostęp Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności. Administrator może to zrobić za uprzednim, co najmniej 14 - dniowym powiadomieniem.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

Skontaktuj się z nami

Warszawa

ul. Klimczaka 1

T +48 22 203 68 40

Toruń

ul. Lubicka 54

T +48 56 610 25 00

Bydgoszcz

ul. Jatki 4

T +48 52 340 02 44

Olsztyn

ul. Jana Pawła II 1a lok. 8

T +48 89 555 20 00

Newsletter

Poszukujesz mieszkania i chcesz wiedzieć
więcej? Zostaw kontakt. Oddzwonimy.

Zadzwoń:

Toruń: +48 56 610 25 33

Bydgoszcz: + 48 52 340 02 44

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Drodzy Klienci,

wszyscy uważnie obserwujemy dynamiczny rozwój sytuacji w kraju i na świecie spowodowany pandemią koronawirusa.

Mając na uwadze szczególne okoliczności, troskę o wspólne bezpieczeństwo, ale również komfort i spokój naszych Klientów podjęliśmy dodatkowe środki zapobiegawcze. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i WHO wdrożyliśmy następujące środki ochrony:

1. Wszyscy nasi pracownicy są monitorowani pod kątem zdrowia.
2. Pracownicy działów sprzedaży w miarę możliwości kontaktują się z Klientami telefonicznie lub mailowo.
3. Nasze regionalne biura sprzedaży dostały odgórny nakaz odbywania spotkań z Klientami w dużych salach konferencyjnych, które umożliwiają dochowanie bezpiecznego dystansu.
4. Grafiki spotkań z Klientami są tak planowane by gromadzić jednorazowo jak najmniejszą liczbę gości.
5. W każdym naszym biurze sprzedaży znajdują się dozowniki ze środkami dezynfekującymi dla Klientów i naszych pracowników.
6. Pracownicy zostali poinstruowani w kwestii przestrzegania procedur zachowania sterylności podczas kaszlu, kichania, oraz stosowania środków higienicznych.
7. Zobligowaliśmy firmy sprzątające z którymi współpracujemy do wzmożonego czyszczenia środkami dezynfekującymi naszych biur (nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia) w szcze-gólności powierzchni newralgicznych takich jak biurka, stoły, klamki, włączniki, poręcze itp.

Na chwilę obecną firma Budlex Sp. z o.o. działa normalnie, części pracowników zarekomendowaliśmy skorzystanie ze zwolnienia opiekuńczego lub wykorzystanie przysługujących urlopów. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi kontrahentami, podwykonawcami i dostawcami. Będziemy na bieżąco informowali o naszych działaniach w reakcji na rozwój wydarzeń.

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez nas starania znacząco eliminują dużą część zagrożeń. Osoby zainteresowane zakupem serdecznie zapraszamy do naszych biur lub do kontaktu telefonicznego.
Nasi doradcy pozostają do Waszej dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie

Zarząd Budlex Sp. z o.o.
Michał Koślacz
Małgorzata Mellem
Krystyna Brzezińska

umów się na spotkanie
zadzwoń
jesteśmy bezpieczni
x